Back

Kids Jiu Jitsu League

Welcome to the Kids Jiu-Jitsu League - FEILDING OPEN, 2 STARS EVENT.
NZBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP (GI & NO-GI) OPEN TO ALL, BELTS, KIDS, TEENAGERS and JUVENILES. ((( NO ADULTS ))) For the first time in Feilding, Kids Brazilian Jiu-Jitsu Competition.

Supporters